(052) 655 006 Централен офис Варна ул. Пирот 13
(02) 946 12 56 Офис София ул. Оборище 123
toggle menu

Гражданска отговорност

ВСЕКИ ПРИТЕЖАТЕЛ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, КОЕТО Е РЕГИСТРИРАНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НЕ Е СПРЯНО ОТ ДВИЖЕНИЕ, Е ДЛЪЖЕН ДА СКЛЮЧИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ".
 
Обект на застраховане :
~ Гражданската отговорност на застрахованите физически лица (ФЛ) и юридически лица (ЮЛ) за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят, съгласно българското законодателство, или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.
 
Покритие на застрахователният договор за застраховка "Гражданска отговорност" :
~Територията на Република България;
~Територията на всички други държави, чието Национално бюро на застрахователите е член на системата "Зелена карта";
~Територията на трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава, членка, в случаите на пътуване между териториите на две държави, членки и при условие, че не е налице Национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия, през целия срок на договора, в това число във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира на територията на някоя от посочените държави.

 
Лимит на отговорност :
~За неимуществени и имуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
~За вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.
 
Застрахователно покритие (съгл. чл.493 ал.(1) от Кодекса за Застраховане /КЗ/ ):
Застрахователят по задължителна застраховка "ГО" на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинените на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство по време на движение или престой. В тези случаи Застрахователят покрива :
1.Неимуществени и имуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт;
2.Вредите, причинени на чуждо имущество;
3.Пропуснати ползи, които представляват пряк или непосредствен резултат от увреждането;
4.Разумно направените разходи, във връзка с предявяването на претенции по т.1 - 3, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахования;
5.Лихви
 
Застраховка "Гражданска отговорност" покрива и отговорността за вредите по ал.1 :
1.Причинени от виновния водач и в случаите :
а) когато не е изрично или мълчаливо упълномощен за управление на МПС, при условие, че не е придобил владението върху него чрез кражба, грабеж или престъпление по чл.346 от Наказателния кодекс;
б) когато не притежава правоспособност за управление на съответната категория МПС, или на когото временно е отнето свидетелството за управление на моторното превозно средство;
в) когато е нарушил законовите изисквания за техническа изправност на МПС
2.Когато водачът е недееспособен;
3.Причинени от устройство или инсталация на МПС, включително за вреди от случайно отделяне по време на движение на ремарке, полуремарке или кош, теглен от това МПС;
4.Причинени на трети лица, като пряко следствие от отварянето на врати на МПС по време на движение, или тогава, когато МПС-то е спряно и не са взети мерки за безопасността на останалите участници в движението по пътищата, включително тези, които са извън МПС-то.
5.Причинени в резултат на повреда на МПС-то, която е довела до пътнотранспортно произшествие и причиняване на вреди;
6.Причинени по време на движение на МПС-то в резултат на влошаване на здравословното състояние на водача, което е възпрепятствало управлението на моторното превозно средство.
 
Изключения :
Застрахователят НЕ заплаща обезщетение за :
-вредите, претърпени от виновния водач на моторното превозно средство;
-вредите, причинени на имуществото на член на семейството на застрахования;
-вредите, причинени на моторното превозно средство, управлявано от виновния водач, както и за вредите, нанесени на имущество, превозвано с това МПС;
-вредите, причинени при използването на моторно превозно средство за участие в състезание, при условие, че спазването на правилата за движение по пътищата не е било задължително за участниците в състезанието;
-вредите, причинени при използване на моторното превозно средство по време на акт на тероризъм или война, при условие, че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт;
-и други.
 
 
 
 
Социални мрежи