(052) 655 006 Централен офис Варна ул. Пирот 13
(02) 946 12 56 Офис София ул. Оборище 123
toggle menu

Застраховка живот

Какво представлява застраховката “Живот”?

Сключвайки този вид застраховка се грижа за най-ценното си благо – живота. Идеята е следната: предварително заплащам определена сума и мога да разчитам, че ако настъпи неблагоприятно събитие, т.е. ако се осъществи рискът, срещу който съм се подсигурил, застрахователят ще заплати на мен или моите близки парична сума. Договорът за застраховка “Живот” може да  се сключи:

като рискова застраховка – застраховам се за случай на смърт – ако най- страшното се случи, наследниците ми или други посочени в договора лица ще получат определена сума;

като спестовна застраховка – ако доживея до определената в договора възраст, то застрахователят ми изплаща общия размер на премиите, които съм му давал през срока на застраховането (подобно на влог в банка).със смесено покритие

при достигане до определена възраст или за по-ранна смърт.можем да се уговорим и събитието, което води до изплащането на сумите да бъде и брак или раждане;

Кой може да бъде застрахован?

Застрахованият може да бъде само лице, навършило 14 години, което не е поставено под пълно запрещение. Законът забранява също така да се застраховам и да получа обезщетение за случай на аборт или раждане на мъртво дете.

Какви видове застраховки “Живот” има?

Взаимно  застраховане – застраховат се няколко свързани лица (съпрузи, роднини и лица, живеещи във фактическо извънбрачно съжителство, съдружници в гражданско,  събирателно, командитно или адвокатско дружество. Като всеки застрахова себе си в полза на другия. Ако отношенията  между застрахованите се прекъснат, например в случай на развод, застраховките продължават да съществуват, но разделено, т.е. всеки ползва своята застраховка.

Групово застраховане – с един договор могат да се застраховат две или повече лица, които се определят с посочване на техни лични данни или на определено тяхно качество. Типичен пример  е работодател, който  застрахова живота на  служителите си.

Застраховка върху друго лице –  застраховам чужд живот- (най-често на мой близък) и заплащам определени суми, но ако настъпи рисково събитие, аз получавам парична сума от застрахователя. По тази причина в договора фигурирам като “застраховащ”, а човекът, чийто живот е предмет на застраховката, се нарича “застраховано лице”. Този договор има сила само ако е сключен с изричното писмено съгласие на застрахованото лице, като то може да прекрати по всяко време договора с писмено изявление до застрахователя. Той пък от своя страна, когато застраховката е спестовна,  е длъжен да плати на мен част от заплатените премии по застраховката при условие, че договорът е поддържан поне две години. Ако трагично събитие се случи с мен, наследниците ми имат право да получат сумите, които съм заплащал на застрахователя, ако съм правел това поне 2 години.

Застраховка с определяне на трето ползващо се лице –   застраховам собствения си живот, а ако  ми се случи нещо фатално, определена сума ще бъде изплатена на посочен от мен човек. Договорът може да разрешава или не промяна на третото лице след подписването. Ако застраховката е в полза на децата ми без посочване на имена, право върху сумата ще има и дете, което не е било родено към момента на подписване на договора. Когато  договор е сключен в полза на съпруга(та) ми без посочване на име, обезщетено ще бъде лицето, намиращо се в граждански брак с мен към момента на настъпване на неблагоприятното събитие. Получатели на застрахователната сума могат да бъдат и  няколко лица, които разполагат с равни права при разпределянето й (при липса на други уговорки). Ако някое лице се откаже от сумата, неговата част се разпределя пропорционално между останалите. Ако третото лице почине преди мен и няма други ползващи се от застраховката, то застрахователната сума ще получим аз или наследниците ми.

 

 

Социални мрежи