(052) 655 006 Централен офис Варна ул. Пирот 13
(02) 946 12 56 Офис София ул. Оборище 123
toggle menu

Автокаско

Знаете ли какво означава "Каско" ?
Името на застраховката CASCO е акроним от първите букви на думите Casualty and Collision (произшествие и сблъсък). В превод от испански пък, означава "корпус".
 
Обект на застраховане :
Обект на застраховка "Каско" са всички МПС, собственост на физически или юридически лица - автомобили, мотоциклети, мотопеди, едрогабаритна селскостопанска  и строителна техника и прикачените към тях ремаркета или полуремаркета, новозакупени, с регистрационни или инвентарни номера, движещи се на собствен ход и други, съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДП), собствени или наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане.
 
Покрити рискове :
Застраховката осигурява покритие за :
-пожар;
-природни бедствия;
-пътно-транспортно произшествие;
-злоумишлени действия на трети лица;
-кражба или грабеж на цялото МПС;
-други щети, настъпили не по волята на водача.
Рисковете обикновено се групират в различни клаузи, от които Застрахованият може да избира.
 
Срок на застраховката:
Срокът на всеки застрахователен договор е една година.
 
Застрахователна сума:
Застрахователната сума е тази, за която е застраховано МПС-то. Тя следва да бъде равна на действителната стойност (това е стойността, срещу която вместо застрахованото МПС може да се купи друго такова от същия вид и качество). Действителната стойност се определя от стойността на фактура за закупуване (за МПС до 1 година от датата на производство), а за останалите МПС-та - по ценоразписи и каталози на Застрахователя.
Ако застрахователната сума е по-ниска от действителната, има наличие на подзастраховане и при възникване на застрахователно събитие, обезщетението се определя в съотношение на застрахователна сума към действителна стойност.
Има и случаи, когато застрахователната сума надхвърля действителната стойност, т.е. налице е надзастраховане. Тогава отговорността на Застрахователя е до размера на действителната стойност.
 
Застрахователна премия:
Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя. Застрахователната премия, или първата разсрочена вноска при разсрочено плащане, се заплаща от застраховащия в пълен размер при сключване на застраховката.
! Важно ! Когато има настъпило застрахователно събитие, преди застрахователната премия да е изплатена изцяло, Застрахователят може да удържи неиздължената премия от дължимото застрахователно обезщетение.
 
Изключени рискове :
Застрахователят НЕ обезщетява щети, възникнали по причина, или вследствие на :
-управление на застрахованото МПС от неправоспособен, или без свидетелство за управление на съответната категория МПС водач.
-управление на МПС с невалидно, или временно отнето свидетелство за управление към момента на настъпване на застрахователното събитие.
-управление на МПС след употреба на алкохол и/или други упойващи вещества от водача на застрахованото МПС, отказ за извършване на проба за алкохол, самоволно напускане на ПТП;
-
 

 

Социални мрежи