(052) 655 006 Централен офис Варна ул. Пирот 13
(02) 946 12 56 Офис София ул. Оборище 123
toggle menu

Процедура по разглеждане на сигнали

 

с настоящата процедура се уреждат условията,  редът и мерките за приемане, регистриране и разгледане на сигнали, както и гарантирането на защита на лицата, които ги подават.

 

I. За кого и за какво се отнася тази процедура

1. Кой има право да подава сигнали?

Ако сте физическо лице, което при изпълнение на трудовите или служебните си задължения или в друг работен контекст сте получили информация за нарушение в или засягащо Дружеството, можете да подаде сигнал. По-конкретно, можете да подадете сигнал за нарушение по реда ЗЗЛПСПОИН, ако попадате в една от следните категории лица:

- ако сте настоящ служител на Дружеството и информацията Ви е станала известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните Ви задължения;
- ако сте лице, работещо под надзора или ръководството на изпълнители, подизпълнители или доставчици на Дружеството;
- ако сте лице, което предоставя услуга на Дружеството без трудово правоотношение и/или в рамките на упражняваната от Вас свободна професия и/или занаятчийска дейност;
- ако сте доброволец или стажант в Дружеството;
- ако сте член на управителен или контролен орган на Дружеството;
- ако сте лице, чието трудово правоотношение в Дружеството предстои да започне и информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения с Дружеството;
- ако сте бивш служител на Дружеството, информацията е получена в рамките на трудово Ви правоотношение с Дружеството и сигналът е подаден след прекратяването на трудовия Ви договор;

На основание чл. 9 ЗЗЛПСПОИН не се образуват производства по анонимни сигнали.

2. За нарушения в кои области може да подадете сигнал?

Можете да подадете сигнал за следните нарушения, за които сте получили информация, че са извършени в или са свързани с Дружеството:

2.1. Нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към Закона актове на Европейския съюз в областта на:

- обществените поръчки;
- финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- безопасността и съответствието на продуктите;
- безопасността на транспорта;
- опазването на околната среда;
- радиационната защита и ядрената безопасност;
- безопасността на храната и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
- общественото здраве;
- защитата на потребителите;
- защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
- сигурността на мрежите и информационните системи.

2.2. Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза.

2.3. Нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи.

2.4. Нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане.

2.5. Извършени престъпления от общ характер, за които лицата по т. 1 са узнали във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

2.6. Нарушения на българското законодателство в областта на:

- правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания и
- трудовото законодателство.

Не се разглеждат по реда на ЗЗЛПСПОИН и на тази процедура:

- жалби, сигнали или други оплаквания за нередности или неудовлетвореност на клиенти или потребители на предоставяните от Дружеството услуги.
- сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години
- анонимни сигнали

 

II. Как да подам сигнал

Можете да подадете сигнали по един или едновременно и по двата посочени по-долу начина:

- чрез вътрешния канал за подаване на сигнали на Дружеството или
- до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: 
whistleblowing@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg.

Дружеството насърчава подаването на сигнали чрез вътрешния канал за подаване на сигнали, за да може те да бъдат разгледани бързо и ефективно. Дружеството е ангажирано да осигури навременно и адекватно разглеждане на сигнал, подаден по вътрешния канал за подаване на сигнали, така че подобен избор не би възпрепятствал или забавил по никакъв начин действията за отстраняване на нарушението, ако такова е установено.

Ако изберете да подадете сигнал чрез вътрешния канал на дружеството можете да направите това по един от следните начини:

 Писмено:

- На място в дружеството, на адрес: гр. Варна, ул. Пирот № 13
- По пощата, на адрес: гр. Варна, ул. Дебър № 36, ет. 1, ап. 2
- По електронна поща на e-mail:
b.banusheva@unitedbroker.bg k.shtereva@unitedbroker.bg (отделен имейл)
- Чрез попълване на електронна форма на сайта на дружеството: ………..

   Устно:

- На телефон: 0893/452049 – Божидарка Банушева, 0895/644906 – Красимира Щерева от понеделник до петък от 09:00 часа до 17:30 часа
- По искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща с Длъжностното лице по разглеждане на сигнали в уговорен между страните подходящ срок

III.  Какво следва да съдържа сигналът

Сигналът може да бъде написан в свободна форма или да се използва образеца на форма за подаване на сигнали, изготвен като приложение към настоящата процедура или образеца на форма за подаване на сигнали, изготвен от КЗЛД. Сигналът трябва да съдържа:

  1. Имена на сигнализиращото лице
  2. Адрес за кореспонденция и/или електронен адрес
  3. Телефон за връзка
  4. Дата на подаване на сигнала
  5. Как и къде сигнализиращото лице желае да получи отговор на сигнала си
  6. Детайлно изложение на фактите и обстоятелствата по сигнала, като:

- Имена на лицето, срещу което се подава сигналът, респ. неговата месторабота (ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни)
- Конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено
- Място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено
- Описание на деянието (действието или  бездействието), обастановката или на др. обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице

Към сигнала могат да се приложат всякакви източници на информация (в това число документи и др.) относно фактите за нарушения, съдържащи се в него.

 

            IV. Какво се случва след като подадете сигнал?

Сигналите, подадени устно, се документират чрез попълване на формулиляр от служителя, който го е приел и е предложил на подаващия сигнала да го подпише при желание.

Сигналите, подадени на място в Дружеството, се приемат само от някой от оповестените в сайта на дружеството служители, натоварени със задължението за приемане, регистриране и проверка на сигналите и се вписват в дневник „Регистър сигнали“ .

Независимо от начина, по който са подадени, всички сигнали се завеждат по реда на постъпването им в „Регистър на сигналите“.

         Важно! Регистърът не е публичен. Информацията, вписана в него, е поверителна. Достъп до нея имат само служителите на Дружеството, които са приели сигнала и които ще проверят съдържащата се в него информация относно сигнализираните нарушения, както и служителите на Комисията за защита на личните данни. При проверката на сигнала, длъжностните лица, определени от Дружеството, предприемат всички необходими мерки за неразкриване на вашата самоличност, дори ако изнесените в сигнала факти следва да станат достояние на трети лица с цел извършване на ефективна и качествена проверка.

Когато подадете чрез вътрешния канал на Дружеството сигнал за извършено нарушение, което попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН, в 7-дневен срок от получаването на сигнала ще Ви уведомим, че сигналът е получен.

Важно! Ако сигналът Ви не отговаря на изискванията на закона и не съдържа минимално изискуемите и посочени по-горе данни, ще Ви бъде изпратено уведомление за отстраняване на допуснатите нередовности. Ако в 7 дневен срок от пoлучаване на уведомлението не отстраните нередовностите, сигналът Ви и приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

Ако сигналът Ви съдържа очевидно неверни или заблуждаващи твърдения, той ще Ви бъде върнат с указание за поправка на твърденията и за наказателната отговорност, която носите за набеждаване.

Когато сигналът Ви попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и няма основание за неговото връщане, в срок не по-късно от 3 месеца от потвърждаването за получаването на сигнала, ще Ви бъде предоставена обратна информация за предприетите действия във връзка с подадения от Вас сигнал. Информацията се предоставя независимо дали проверката е приключила или е още в ход. Вие може във всеки един момент да поискате информация от отговорните лица относно подадения от Вас сигнал. След приключване на проверката по сигнала, ще получите информация за окончателните резултати от проверката.

 

            Допълнителна информация:

            Формуляр за регистриране на сигнал съгласно ЗЗЛПСПОИН

            Формуляр за регистриране на сигнал по образец на Дружеството

 

Социални мрежи